ARGE ÇALIŞMALARIMIZ

Proje Bilgisi: Ülkemizde gerek kuşların hatlar üzerinde gerekse hatların kuşlar üzerindeki olumsuz etkileri birçok bölgede yaşanmaktadır. Bunun sonucunda kuşlar ölmekte ve elektrik dağıtım şebekelerimizde elektrik kesintileri yaşanmaktadır. 
Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) sorumluluk bölgesinin özellikle kuzey kısmında yer alan hatlarda da benzer sorunlar görülebilmektedir. Bu nedenle; elektrik dağıtım sistemlerinin kuşlar üzerindeki olumsuz etkilerinin ve kuşlar kaynaklı elektrik kesintilerinin azaltılmasına ilişkin yöntemlerin araştırılması ve örnek uygulamaların gerçekleştirilmesi amacıyla ARGE projemiz, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Ekim ayında (2015) kabul edilmiştir. 
Proje kapsamında, Edirne ve çevresi, Istıranca (Yıldız) Dağları, İğneada, Demirköy ve çevresi başta olmak üzere gözlem sahaları belirlenmiş olup, Trakya bölgesi inceleme alanı olarak kabul edilmiştir. 
TREDAŞ Ar-Ge ekibimizle birlikte alanında uzman akademisyenlerin ve uluslararası düzeyde yetkin firmaların görev alması planlanmaktadır. Dünya uygulamalarının incelenmesinin yanı sıra, bölgemizdeki hatların kuşların göç yolları ve konaklama alanları ile örtüşmesi durumuna ilişkin tespitlerin yapılması, hem kuş ölümlerinin azaltılması hem de kuşlar kaynaklı kesintilerin en aza indirilmesi için bölgeye yönelik en uygun çözümlerin belirlenmesi hedeflenmektedir.

Proje Sonuçları: Devam Ediyor

 

Proje Bilgisi: Ark-Flaş Analiz ve Simülasyon Yöntemlerinin Geliştirilmesi ve Enerjili Durumda Elektrik Dağıtım Şebekesinde Bakım ve Onarım Çalışmalarının Uygulanabilirliğinin Araştırılması AR-GE Projesi kapsamında enerji kesilerek yapılan arıza ve bakım çalışmalarının kesinti sıklığı ve süresine olan olumsuz etkisi azaltılarak TREDAŞ Tedarik sürekliliği kalitesi göstergelerini iyileştirmek ve gelişmiş ülkelerin elektrik dağıtım şirketleri seviyesine erişmesine katkı sağlamaktır.
Enerjili elektrik dağıtım şebekesi bileşenleri veya yakınında bakım/onarım, yenileme çalışmaları, test, ayarlama ve ölçümler sırasında Ark-Flaş kaynaklı yaralanma ve ölümlü iş kazası riskinin ortadan kaldırılması veya kaldırılamıyorsa azaltılması ile çalışanların iş güvenliğinin artırılması, iş kazası nedeniyle cihaz ve donanımların zarar görmesi, çalışanların yaralanma veya ölümü nedeniyle oluşabilecek maddi ve manevi kayıpların azaltılması amaçlanmaktadır.

Proje Sonuçları: Devam Ediyor

Proje Bilgisi: Mevcut durumda TREDAŞ hizmet alanında özellikle hassas çalışan makinalara sahip tekstil, iplik, jelatin ve karton vb. fabrikalardan TREDAŞ Genel Müdürlüğü’ne yoğun şikayetler gelmektedir. Tüketiciler gerilim çökmelerine bağlı olarak büyük ölçekli üretim kayıpları ve yüksek maliyetli cihaz arızaları yaşamaktadır. Maddi zararlarının tanzimi için TREDAŞ’a başvurarak yaşanan sorunların giderilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını istemektedirler. Bu bağlamda Çorlu TM, Ulaş TM, Çerkezköy TM, Edirne TM, Lüleburgaz TM ve B. Karıştıran TM şebeke bölgelerinde sıklıkla gerilim çökme problemleri gözlenmektedir. 
Başvurusu yapılan proje ile birlikte şebekede özellikle gerilim çökme şikâyetlerinin yaşandığı bölgelerde IEEE Std. 1564-2014  uyarınca gerilim çökme indisleri hesaplanıp değerlendirilecek, ardından IEEE Std. 1250-2014  referansında gerilim çökmelerini azaltıcı yöntemler araştırılacaktır. Dağıtım şirketi tarafından uygulanabilecek çözümlerle birlikte tüketicileri bilgilendirme ve sorunlarını giderme amaçlı bireysel tüketim noktalarında uygulanabilecek çözümler de araştırılarak fizibilite analizleri gerçekleştirilecektir. Ayrıca pilot saha uygulaması yapılması planlanmıştır. Böylece gerilim çökmelerine bağlı olarak müşteri şikayetlerinin azaltılarak müşteri memnuniyetinin artırılması, problemlerin enerji kullanıcıları ve ülke ekonomisinde neden olduğu ekonomik kayıpların (fabrika üretimlerinin durması, iş gücü kaybı, endüstriyel cihazların arızalanması vb.)  azaltılması amaçlanmaktadır. 

Proje Sonuçları: Devam Ediyor

Proje Bilgisi: Bölgemizde kayıt altına alınan arıza verileri incelendiğinde; yanma ve ekipman yalıtımlarında delinme şeklinde ortaya çıkan arızaların oluştuğu tespit edilmektedir. Şirketimiz bölgesindeki üç şehirde ( Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) 2016 yılının ilk altı ayında Edirne’de 282, Kırklareli’nde 133 ve Tekirdağ’da 292 tane olmak üzere toplamda 707 adet ekipman arızası kayıt altına alınmıştır. Bu arızalar, akım ve gerilim trafoları arızaları, ayırıcı, izolatör, parafudr ve trafo arızaları şeklinde gruplandırılabilmektedir. Bu durumun sebebinin geçici aşırı gerilimler olabileceği şüphesi bulunmaktadır. Bu proje ile, şebekedeki geçici aşırı gerilimlerin araştırılmasını, şebekede sebep olduğu arızaları gidererek tedarik sürekliliğini arttırılmasını, bu konuda Şirketimiz personelinin teknik yetkinliğinin arttırılması amaçlanmaktadır. 
TREDAŞ dağıtım şebekesinin şu anki durumunda geçici aşırı  gerilim dalgalanmalarının tespit edilemeyişi ve bu durumdan kaynaklanan güç kalitesi sorunlarının kullanıcı tarafında da negatif etkiler yaratması, bu konu üzerine bir araştırma ve çözüm metotları geliştirme projesi yapılmasını zorunlu kıldığı değerlendirilmektedir. 
Proje kapsamında TREDAŞ dağıtım şebekesi ve şebekede meydana gelen ekipman yalıtımlarının delinmesi arızaları detaylı bir şekilde incelenecek, arızalar değerlendirilecek ve geçici aşırı gerilim analizi için muhtemel bölgeler belirlenecektir.

Proje Sonuçları: Devam Ediyor

Proje Bilgisi: Piyasada mevcut bulunan ancak elektrik dağıtım şebekesine tam olarak uyum sağlayamayan ses ölçüm cihazları teknolojisinin yerlileştirilmesi, dağıtım şebekesine ve arıza tiplerine tam olarak uyumlu yerli bir cihazın geliştirilmesi projenin bir amacıdır.
Söz konusu proje ile Şirketimiz şebeke elemanları haritasının çıkarılması projenin amaçları arasındadır.
Proje boyunca ortaya çıkarılacak olan şebeke elemanları haritası üzerinden, şebekemizde hangi elemanların yer aldığı, bu elemanları arıza potansiyeli, geliştirilecek ses analiz ve arıza bulma cihazı ile arıza belirleme konularında Şirketimiz personelinin eğitilmesi projenin bir diğer amacıdır.
Proje ile arızaların ortaya çıkmadan engellenmesi ile iş sağlığı ve güvenliğinin iyileştirilmesi, teknik ve ticari kalitenin, tedarik sürekliliğinin arttırılması, şebekedeki teknik kayıpların azaltılması, yapılan yatırımların kullanım ömürlerinin arttırılması, yurtdışı teknolojilerinin yerlileştirilmesi ile elektrik dağıtım sektörüne ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Proje Sonuçları: Devam Ediyor

Proje Bilgisi: Projenin amacı, ilgili dağıtım bölgesinde geçmişte yaşanan meteorolojik olaylar ile arıza kayıtlarının ilişkisini belirleyecek bir model geliştirilerek, kısa dönemli hava tahminleri sonucunda ortaya çıkabilecek olası elektriksel arızaların önceden kestirimi ile gerek kısa vadeli gerekse orta vadeli bakım, onarım, işletme ve yatırım faaliyetlerinin buna uygun biçimde planlanması ve yönlendirilmesini sağlayacak bir karar destek sisteminin geliştirilmesidir. 

Proje Sonuçları: Devam Ediyor