SAYAÇ İŞLEMLERİ

14.03.2014 tarih ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun "Dağıtım Faaliyeti"ni düzenleyen 9'uncu maddesinin 1'inci ve 9'uncu fıkralarında sırasıyla;

"(1) …Dağıtım şirketi, lisansında belirlenen bölgede sayaçların okunması, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin yerine getirilmesinden sorumludur…" "(9) Dağıtım gerilim seviyesinden bağlı tüketicilerin sayaçlarının kurulumu, işletilmesi ve bakımı ile mevcut sayaçların bir program dâhilinde mülkiyetinin devralınması dağıtım şirketi tarafından yapılır. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir."

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 39'uncu maddesinde;

"(1) Tüketicinin aktif ve reaktif elektrik enerjisi tüketimi ile güç ölçümleri; ilgili mevzuat uyarınca tesis edilen sayaçlar ve uygun şekilde tesis edilmiş ölçüm sistemleri kurulmak suretiyle ölçülür. (2) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi, sayaçlara ilişkin olarak, Kanun kapsamında sayaçların kurulumu, bakımı ve işletimi ile 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümleri doğrultusunda sayaçlara ilişkin gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür. (3) Dağıtım sistemi OSOS'u kapsamında, yıllık tüketimi Kurulca onaylanan limitin üzerinde olan tüketicilerin teknik özelliklerinin uygun olmaması dolayısıyla değiştirilmesi gereken sayaçlarının yerine ilgili mevzuata uygun olarak belirlenen OSOS teknik özelliklerine uygun yeni bir sayaç dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından takılır"

Aynı Yönetmeliğin 41'inci maddesinde ise;

(1) Sayacın arızalanması veya ölçme hassasiyetinden şüphe edilmesi halinde, ilgili tüzel kişi veya tüketici tarafından sayacın kontrolü talep edilebilir. Bu talep, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümleri çerçevesinde karşılanır. Sayacın doğru tüketim kaydettiğinin tespiti halinde sayaç sökme-takma ile 3516 sayılı Kanun çerçevesinde oluşan bedeller talep sahibi tarafından karşılanır. (2) 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ve bu Kanuna ilişkin ikincil mevzuat çerçevesinde periyodik muayene sebebiyle değiştirilmesi gereken tüketici mülkiyetindeki sayaç, dağıtım şirketi tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen standartları taşıyan ve dağıtım şirketi mülkiyetinde olan bir sayaç ile değiştirilir.(3) Arızalanan, hasar gören veya ilgili mevzuat çerçevesinde değiştirilmesi gereken sayaç yerine dağıtım şirketi tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen standartları taşıyan ve dağıtım şirketinin mülkiyetinde olan bir sayaç takılır.(4) OSOS kapsamında sayaç tesis edilmesi gereken durumlarda, OSOS teknik özelliklerine uygun olmayan mevcut sayaç yerine, ilgili mevzuata uygun olarak belirlenen OSOS teknik özelliklerine uygun yeni bir sayaç dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından takılır. (5) Birinci fıkra kapsamında belirtilen bedeller dışında, bu madde kapsamında yapılacak sayaç değişimi ve diğer işlemler ile ilgili olarak, tüketiciden herhangi bir ad altında bedel talep edilemez ve tüm maliyetler ilgili dağıtım şirketi tarafından karşılanır.(6) Bu madde çerçevesinde sayacın yerinden sökülmesi durumunda; sökülen sayacın yerine dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından, asgari sökülen sayacın fonksiyonlarını yerine getirecek nitelikte bir sayaç takılır…"hükümleri yer almaktadır.

Yukarıda sunulan hükümler uyarınca, elektrik sayacı değişim, bakım ve işletme sorumluluğu elektrik dağıtım şirketlerine ait olduğundan, TREDAŞ tarafından yetkilendirilen görevliler dışında, elektrik sayaçlarına veya ölçüm sistemine müdahale edilmemesi gerekmektedir. Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin 26'ncı maddesinde tanımlanan müdahalenin niteliğine göre "Kaçak Elektrik Kullanımı" olarak adlandırılan eylemler hakkında  hukuki ve/veya cezai işlemler başlatılmaktadır.​​